Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FAQ


Fråga: Varför är det svårt för forskarna att få med brukarmedverkan/synpunkter från minoritetsgrupper och i synnerhet från äldre teckenspråkiga döva/hörselskadade?

Svar: Det är en stor utmaning för forskare inom området åldrande och hälsa att adressera alla de olika grupper som finns i den åldrande befolkningen, som alla förtjänar uppmärksamhet och ökad kunskap om specifika förutsättningar. En viktig och grundläggande förutsättning för all forskning är att man inte kan studera allt och alla i en och samma studie eller projekt. Avgränsning och precisering är en förutsättning för att de resultat och den nya kunskap man får fram är giltiga.

Vi har under årens lopp studerat olika grupper i den åldrande befolkningen, t ex de allra äldsta, ”yngre äldre”, personer som haft stroke, som har Parkinsons sjukdom eller som åldras med konsekvenserna av en ryggmärgsskada i unga år. Vi har också publicerat studier om personer som är blinda, osv. För egen del har jag också publicerat flera studier om barndomsdövas situation, inom ramen för ett doktorsavhandling (Monica Werngren Elgström, 2006). Sedan Monica gick i pension har vi dock inte fortsatt med studier inom denna grupp, främst pga att ingen av oss behärskar teckenspråket (vilket Monica gör).// Susanne Iwarsson


Fråga: Varför görs det så lite forskning på personer över 80 år?

Svar: CASE har ägnat sig åt forskning med personer 80 år och äldre under perioden 2001-2017. Vi har publicerat ett större antal doktorsavhandlingar och ca 100 vetenskapliga artiklar som rör denna viktiga åldersgrupp. Dessa studier har fokuserat på åldrande, boende och hälsa i Sverige och ytterligare fyra EU-länder. Här finns också studier som tangerar tekniktemat, då med fokus främst på tekniska hjälpmedel för förflyttning.

Under senare år har vi därför börjat studera även yngre åldersgrupper, just nu inom projektet GenerationTech. Det är många överväganden att göra inför en omfattande och kostsam studie, inte minst när det gäller metod och design. Eftersom vi vill göra en stor enkätstudie med flera tusen deltagare - och inte enbart små kvalitativa intervjustudier som de flesta inom området är - valde vi 79 år som övre åldersgräns. Problemet med att ta med även en äldre grupp än så i en nationell enkätstudie är att vi troligtvis skulle få stora bortfall i den allra äldsta gruppen. Det är nämligen många i denna åldersgrupp som av olika skäl varken vill, orkar eller kan fullfölja en enkätundersökning. Dessutom avser vi att upprepa enkäten flera gånger, med några års mellanrum, vilket gör att dagens 79-åringar längre fram kommer att representera gruppen 80 och äldre.

 


Fråga: Varför tar ni inte med tillgången till och tillgängligheten hos gemensamma lokaler i närmiljön i Bostadsförsöket 2020?

Svar: Massexperimentet är en metod som kräver både avgränsning och förenkling, vilket innebär att den datainsamling som BOSTADSFÖRSÖKET 2020 innehåller med nödvändighet blir begränsad i termer av vad den kan täcka in. Därför fokuserar vi enbart på själva bostaden. Detta innebär inte alls att vi inte är medvetna om vikten av tillgånglighet till gemensamma lokaler, men ett massexperiment av god vetenskaplig kvalitet kan dessvärre inte omfatta allt det vi skulle vilja täcka in.