Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Externa partners

                                   Helsingborgs kommun

Marina AsplundI samarbetet hoppas Omsorg i Helsingborg dels utveckla sitt eget arbete kring äldres rättigheter och boende men också att i samverkan skapa ny nyanserad kunskap på äldreområdet. Omsorg i Helsingborg har i flera år bedrivit ett eget utvecklingsarbete kring äldres boendemiljöer. Omsorg i Helsingborg är den kommunala utföraren av vård och omsorg i Helsingborg och är en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Omsorg i Helsingborg har sedan tidigare många och goda erfarenheter av vetenskapliga samarbeten. Senast nu i projektet "Kan en handikappolitisk modell ge en bättre äldresomorg?"med Håkan Jönson (LU), Tove Harnett (LU), Annika Taghizadeh Larsson (LiU) och Stina Johansson (UmU).

 

Högskolan Kristianstad

Anna-Karin Edberg, HKRVi har sedan flera år ett mycket positivt samarbete med forskare vid Centre for Ageing and Supportive Environments, främst inom forskarskolan SWEAH, men även som en part i studien UserAge som finansieras via anslag fran Forte. HKR ska vara en attraktiv samarbetspart for att lösa samhällsutmaningar och skapa innovationer tillsammans med det omgivande samhället, utveckla stabila och långsiktiga relationer med näringsliv, offentliga verksamheter och civilsamhället på ett professionellt och värdeskapande sätt. Dessa mål ligger väl i linje med det tematiska samverkansinitiativet. Vi kan också bidra med ett omfattande nätverk av vård- och omsorgsverksamheter som kan vara aktuella parter i praktiknära forskning inom projekt som utvecklas inom samverkansinitiativets ram. Vi kommer därmed att bidra till att uppfylla det övergripande målet att stärka och utveckla samverkan mellan forskare och representanter for kunskapsanvandare inom temat åldrande, boende och sociala rattigheter. Vi ser en stor potential i ett ytterligare och fördjupat samarbete kring aktuella forskningsfragor inom fältet.

Hälsostaden: Region Skåne (i samarbete med Ängelholms kommun)

Hälsostaden är en del av Region Skåne men har i uppdrag att hitta nya lösningar för att skapa samordnad vård. Hälsostaden integrerar sjukhus, primärvård och kommunal  verksamhet för att skapa gränslos vård. Ett fokusområde är vården av äIdre och hur denna kan bedrivas bättre och mer kostnadseffektivt.

 Karlshamnsbostäder AB

Stefan Nilsson, Karlshamnsbostäder ABKarlshamnsbostader AB (Kabo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Karlshamns kommun. Vi har 2 200 bostader, fem särskilda boenden med drygt 300 platser och ytterligare ett 60-tal under uppförande. Vidare har vi ett 100-tal seniorbostäder och två trygghetsboenden. For några år sedan gjorde Karlshamns kommun en förstudie som under 2017 blev föremål för bolagets intresse: I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställs att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att underlätta äldre människors dagliga liv och tillgodose deras behov av att leva normalt krävs att ökad vikt läggs vid planeringen av samhället i stort och särskilt av bostads- och fritidsområden. Ordinarie bostadsbestånd, närmiljö och mötesplatser behöver utvecklas så att det blir möjligt att kunna bo kvar med trygghet, säkerhet, livskvalitet och värdighet hela livet. Senior- och trygghetsboende kompletterar det ordinarie boendet för äldre. Kabo har under flera års tid samverkat med flera av de forskare som står bakom tematiskt samverkansinitiativ.

miThings

Knut Mårtensson, miThings ABmiThings har en gedigen bakgrund inom telekomindustrin och mobil datateknik. Vi erbjuder hård- och mjukvaruutveckling samt systemlösningar för hela kommunikationskedjan, från sensorer, överföra sensordata till Internet och göra dessa data tillgängliga via olika tjänster. Vi är och har varit engagerade i flera forskningsprojekt tillsammans med Lunds universitet och andra europeiska universitet och företag med fokus på demens, stroke och njursvikt i hemmiljö men också specifika projekt kring boende i relation till åldrande. miThings ser en stor fördel i tanken att forum bildas för områden såsom åldrande där bl a klinisk, forsknings, juridisk och teknisk kompetens kan mötas och effektivare hitta rätt partners för att nyttiggöra forskningsresultat eller bilda konsortium inför projekt inom nya forskningsområden.

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Stig Ålund och Jan Andersson, PROPensionarernas riksorganisation, PRO, är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Våra ca 360 000 medlemmar och cirka 1400 föreningar, varav 143 i Skåne, finns utspridda över hela landet. PRO är en stark röst för pensionärerna i politiken. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den styrs demokratiskt av medlemmarna. Vi strävar efter ett samhälle som präglas av medborgarnas ekonomiska trygghet, bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande. Forskning om frågor som berör äldres levnadsförhallanden är, enligt vår mening, en självklar del i ett samhälles utveckling. PRO har under ett flertal år följt och varit engagerad i den forskning som bedrivs vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. Vidare diskuterar vi gärna medverkan i de nya forskningsprojekt som samverkansinitiativet kommer att leda till. Våra  medlemmar  besitter unika kompetenser och erfarenheter  och kan bidra inte bara som diskussionspartners utan också med konkreta insatser i den typ av forskningsprojekt som planeras. Tematiskt samverkansinitiativ med fokus på åldrande, boende och sociala rättigheter har mycket hög relevans for PRO. De problem och frågor  som ansökan adresserar är helt i linje med frågor  som PRO anser behöver beforskas.

Riksbyggen

Anders IhseRiksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostadsrätt, hyresrätt och kooperativa hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla, ”Rum för hela livet”. Riksbyggen firar i år 80 år som företag och vill fortsatt bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Riksbyggen har idag 300 kontor och verksamhet på fler än 430 orter runt om i hela Sverige. Våra 3 020 anställda förvaltar 200 000 lägenheter i 4 218 bostadsrättsföreningar varav 1 694 Riksbyggenbostadsrättsföreningar samt förvaltar 100 000 hyresrättslägenheter varav 5 300 i eget bestånd. Riksbyggen har för närvarande en pågående bostadsproduktion om 4 567 lägenheter. För att möta behoven för den åldrande befolkningen arbetar Riksbyggen utifrån två koncept där Bonum seniorboende, bostadsrättslägenheter för de som fyllt 55 år är det ena samt med konceptet kooperativ hyresrätt i samarbete med kommuner inom vård-, omsorg och trygghetsboende. Bonum har idag drygt 30 föreningar och 1200 lägenheter inflyttade, ett tiotal projekt i produktion och ytterligare ett tjugotal under planering. Riksbyggen samarbetar i dag med 33 av Sveriges kommuner genom gemensamt bildade kooperativa hyresrättsföreningar. Ytterligare ett antal kommuner i Sverige har önskat samarbete inom Riksbyggens koncept med kooperativ hyresrätt. Riksbyggen har under åren deltagit i både arrangemang och ett antal forskningsansökningar tillsammans med Lunds universitet samt inom ramen för CASE. Våra samarbeten och utbyte av kunskap och erfarenheter har varit givande och inspirerande under de gångna åren. 

SPF Seniorerna

Anneli af Klinteberg och Peter Lindgren, SPFSPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa, omsorg och boende. Forbundet har idag cirka 265 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 800 föreningar runt om i landet. SPF Seniorerna har under ett flertal år följt och varit engagerad i den forskning som bedrivs vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. Dessa frågor står högt på vår agenda. Vi följer med stort intresse och engagemang utvecklingen.

 Tech4Care

Tech4Care is a start-up based in Ancona, Italy, established in December 2016 as spin-out of the Polytechnic University of Ancona, by a group of five researchers and professionals mostly employed at the Italian National Institute on Health and Science on Ageing (INRCA-IRCCS). The desire of the group was to create a stimulating, internationally oriented work environment where to design, develop and prototype new technological solution for innovating the ways that frail older people are cared for today. Specific advantages that we expect to achieve through our participation in the initiative are:

  1. the support to the design, development and testing of innovating health and social care models, which could be exploited and transferred also beyond Italy, Sweden and in other European countries
  2. the possibility to network with Swedish research institutes and businesses, developing new collaboration in the context of experimental research
  3. the engagement  in  high-quality  research  and  training activities which might benefit  also our employees and collaborators

Vetenskap & Allmänhet

Fredrik Brounéus, foto:Gustaf WaesterbergDen ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet (VA) har som ändamål att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. VA genomför studier och undersökningar, anordnar möten och aktiviteter, och utvecklar och testar nya format för dialog. Därtill samlar och sprider föreningen egna och andras kunskaper och erfarenheter av samverkan och kommunikation mellan allmänhet och forskare. Organisationen har ett åttiotal organisationsmedlemmar, med Lunds universitet ingående i medlemskretsen. I det aktuella samverkansprojektet kommer VA att bidra med praktiska erfarenheter från samordning av medborgarforskningsprojekt på nationell nivå, samt med bred expertis i medborgarforskning och forskningskommunikation.

Österlenhem AB

Pia Brink, ÖsterlenhemÖsterlenhem AB är ett helägt kommunalt bostadsaktiebolag som äger och förvaltar ca 600 lägenheter och 24 000 kvm lokaler i Tomelilla kommun. De planer vi arbetar fram idag och som blir vårt framtida boende hoppas vi ta med som en del i samverkansprojektet. Vi vill att vårt framtida boende ska vara det bästa tänkbara utifrån alla aspekter. Vi hoppas kunna få ytterligare lärdom och insikt genom detta projekt för att sedan kunna implementera det i vara bostadsområden. Det diskuteras mycket i kommunen om hur tillgängligheten ska ökas och vilka krav som kan ställas pa den som bygger bostader. Tillgänglighetsfrågan och bygglagstiftningen går inte riktigt hand i hand har vi märkt och då får tillgängligheten stryka på foten. Vi funderar på hur vi som bolag kan bli bättre inte enbart vid byggnation utan även vid renovering av vårt övriga bestånd. Hur gör vi byggnader mer tillgängliga så att kommunala bostadsanpassningar minskar. Hur bygger och renoverar vi bostadsområden och lekplatser så att de blir till för alla. Hur kan man öka trygghetskänslan och trivseln i områdena.

                           

      Samverkansinitiativ                           

Riksbyggen logga
Riksbyggen